Home / Events / Announcements / Conference of the International Network for Economic Methodology

16 may
2012
08:30

events calendar

Conference of the International Network for Economic Methodology

X Conference of the International Network for Economic Methodology (58-60 Galernaya Street).

Organising Committee

  • Danila Raskov (SPbU)
  • Denis Kadochnikov (SPbU)
  • John Davis (University of Amsterdam)
  • Jack Vromen (Erasmus University)